Regulamin

REGULAMIN GRY W ESCAPE ROOM PODZIEMNA PUŁAPKA

 1. Zarezerwowanie gry oznacza akceptację tego regulaminu.
 2. Dokładne zasady gry wyjaśnia Mistrz Gry przed jej rozpoczęciem.
 3. Gra odbywa się w zamkniętym pomieszczeniu, z którego użytkownik w każdej chwili może wyjść, naciskając przycisk bezpieczeństwa, co nie przerywa gry.
 4. Użytkownik jest cały czas pod obserwacją kamery. Dźwięk nie jest przekazywany do pokoju Mistrza Gry.
 5. Gra trwa do 60 lub 70 minut (w zależności od pokoju). Po tym czasie gra się kończy, chyba że Mistrz Gry zadecyduje inaczej. Gra kończy się wcześniej, gdy grupie uda się przejść cały pokój.
 6. W grze nie można uczestniczyć, będąc pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Jeśli ktoś w grupie jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, Mistrz Gry odmówi tej osobie udziału w grze. Jeśli dotyczy to całej grupy, Mistrz Gry może odmówić całej grupie udziału w grze, bez zwrotu kosztów, jeśli były one poniesione z góry.
 7. Zarezerwować grę można za pomocą formularza na stronie internetowej: www.podziemnapulapka.pl/rezerwacja lub na portalu LockMe lub pod numerem telefonu: 600793360.
 8. Na miejscu gry należy być 10 minut przed zarezerwowaną godziną. W przypadku spóźnienia Mistrz Gry może skrócić czas gry o czas spóźnienia.
 9. W grze może uczestniczyć od 1 do 5 graczy. Osoby poniżej 18 roku życia mogą grać jedynie pod opieką przynajmniej jednego dorosłego opiekuna.
 10. Opłata za grę zależy od dnia tygodnia i liczby osób. Opłata jest wnoszona przed grą. Cennik jest zamieszczony na stronie internetowej i w recepcji. W czasie akcji promocyjnych od podanych cen mogą być udzielone rabaty. Ulgi od cen nie sumują się.
 11. Jeśli gra jest rezerwowana przez portal LockMe, opłata wnoszona jest z góry przelewem internetowym. W przypadku anulowania rezerwacji opłata podlega zwrotowi, jednak anulowanie musi nastąpić przynajmniej 24 godziny przed godziną rezerwacji.
 12. Użytkownika prosi się o poinformowanie, jeśli cierpi na klaustrofobię lub epilepsję.
 13. Za rzeczy zniszczone z winy użytkownika odpowiada użytkownik i ponosi koszt ich naprawy lub wymiany.
 14. Nie należy dotykać przedmiotów oznaczonych znakiem zakazu. Należy stosować się do instrukcji Mistrza Gry,
 15. Do otwarcia wszystkich zamków i skrytek nie jest potrzebne użycie siły ani użycie narzędzi. Użycie siły może doprowadzić do uszkodzenia elementów pokoju. Nie wolno demontować elementów pokoju.
 16. W pokoju gry zabronione jest filmowanie oraz robienie zdjęć, zarówno w czasie gry jak i po jej zakończeniu.
 17. W przypadku gdy grupa łamie regulamin lub zachowuje się agresywnie lub niszczy elementy wyposażenia pokoju, może zostać wyproszona bez zwrotu kosztów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dorota Szkudlarek, siedziba: ul. Lilli Wenedy 18c, 80-419 Gdańsk. NIP: 5832872049. Kontakt możliwy jest pod adresem: kontakt@podziemnapulapka.pl. Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji usługi – zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgodnie w zakresie potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usunięcie danych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów.